Zákonná poistka na auto

Ak ste nezaplatili za poistenie, máte problém

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na všetky automobily, motocykle, prípojné vozíky a iné špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách. Určuje to zákon č. 381/2001 Z. z. o PZP. Riskovať a jazdiť bez tohto poistenia sa vám nemusí vôbec vyplatiť, pokuty sú pomerne vysoké. Pri nehode by sa to na vašej peňaženke odrazilo ešte viac. Existujú tri jednoduché príklady, čo môže nastať, ak nebudete mať uzatvorené poistenie zodpovednosti.

Možno bez uzatvoreného poistenia auta jazdíte už dlhšie. Myslíte si, že ak sa doteraz nič nestalo, ste v bezpečí a vy ste ušetrili peniaze za „zbytočnú“ poistku. No to je omyl, pretože všetkých dlžníkov registrujú okresné úrady, odbor dopravy a taktiež Slovenská kancelária poisťovateľov. Okrem aktualizácie zoznamu dlžníkov PZP majú na starosti aj vymáhanie dlžného poistenia. K tomu sa priráta ale aj úrok za omeškanie. Samotná pokuta za neuzatvorenie PZP sa pohybuje až do výšky 3320 €. Viac sa dozviete cez tento odkaz na článok.

Preto neotáľajte a uzatvorte si najlacnejšiu zákonnú poistku a využite výpočet a porovnanie ceny. Na výber máte všetky poisťovne na slovenskom trhu.

Väčší problém nastane, ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, pričom nemusí ísť ani o nič závažné. Ak sa s druhým vodičom nedohodnete na tom, kto je vinníkom nehody, budete musieť privolať na preskúmanie policajnú hliadku. Polícii však budete musieť predložiť všetky doklady vrátane bielej karty, čiže potvrdenie o tom, že vaša zákonná poistka na auto z webu Uzavripzp.sk je platná. Nájdete tam napríklad zákonná poistka na Škoda Octaviu. Ak by ste teda nemali uzatvorenú zákonnú poistku, celá suma za škodu by ostala na vašich pleciach. Pričom limity poistného plnenia sa pohybujú v závratných výškach. Samozrejme však budete obvinený ešte aj z porušenia zákona, využívania motorového vozidla bez uzavretia zákonného poistenia. Pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 3320 €.

Meškáte so zaplatením PZP?

Posledná situácia, do ktorej sa môžete dostať je, že sa stanete účastníkom poistnej udalosti, a aj keď ste poistku uzavreli, ešte ste ju nestihli zaplatiť, resp. meškáte s platením. Zákon v takom prípade rozlišuje dva rozdielne prípady. Ak meškáte s platením menej ako 30 dní, tak ako vinník máte právo, aby poisťovňa za vás uhradila škodu poškodenému, pričom následne si poisťovňa túto škodu bude vymáhať od vás, keďže vaše poistenie nenadobudlo účinnosť. Ak meškáte s platením viac ako 30 dní, tak poisťovňa má právo odmietnuť poskytnutie poistného plnenia poškodenému, čiže všetky náklady budete automaticky ako vinník znášať od začiatku len vy.

Aká je výška poistného krytia PZP?

Už viete, čo vás čaká, ak by ste nemali uzatvorené najlacnejšie PZP online. No mali by ste si byť vedomí aj toho, akú náhradu škody za vás poisťovňa v prípade nehody preplatí. Všetky tieto údaje by ste mali mať uvedené v poistnej zmluve. Čiže by nemal byť problém, aby ste si ich jednoducho v prípade nejasností vyhľadali. Limity poistného plnenia však určuje zákon a teda platia pre všetky poisťovne rovnako.

Pri náhrade za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených dosahuje limit poistného krytia 5 miliónov eur. Za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením a to bez ohľadu na počet poškodených je to suma milión eur. Poisťovne vám samozrejme môžu ponúknuť aj vyšší limit krytia, to sa ale samozrejme zohľadní vo výslednej cene poistenia auta. Vo väčšine prípadov však poisťovne riešia škodové udalosti s oveľa nižším krytím. Miliónové škody sa objavujú len zriedka.

V určitých prípadoch za vás poisťovňa škodu neuhradí

Za určitých okolností vám poisťovňa môže odmietnuť preplatiť škodu na vozidle. Tieto výluky sú však presne stanovené.

 • Zo zákonnej poistky sa v žiadnom prípade neprepláca poškodenie vozidla vinníka, PZP je primárne určené na odškodnenie iného vodiča. To sa týka či už materiálnej škody, tak aj ujmy na zdraví. V prípade spoluviny je prípad komplikovanejší. Mieru spoluzavinenia určuje polícia a poisťovňa o rozsahu poistného plnenia rozhodne na základe ich rozhodnutia.
 • Výluka z poistného plnenia sa týka aj osôb žijúcich v spoločnej domácnosti vinníka. Z PZP sa teda neuhradí škoda, ktorú poistený vodič spôsobil osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Povinné zmluvné poistenie vozidla v takom prípade nekryje majetkové škody, právnika ani ušlý zisk.
 • Problém je aj s preplatením škody, ktorá vznikla na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom.
 • Krytie nákladov sa nevzťahuje ani na škody spôsobené pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou.
 • Podľa zákona sa neuhradí ani škoda, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal poškodenému uhradiť nad rámec určený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody.
 • S preplatením škody nerátajte ani, ak škodu spôsobil pretekár alebo súťažiaci účastník pri motoristických pretekoch alebo pri prípravných či tréningových jazdách, ak sa auto poškodilo pri pretekoch akéhokoľvek druhu a pri prípravných či tréningových jazdách.
 • Určite k zriedkavým prípadom patrí poškodenie, ktoré vzniklo prevádzkou vozidla pri teroristickom čine, vojnovej udalosti, nepokojoch, štrajkoch, zemetrasení či úniku jadrovej energie. Ani v tomto prípade vám poisťovňa škodu nepreplatí.
 • Poistné krytie sa nevzťahuje ani na to, ak sa jedná o škodu, ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou.

Prečítajte si o výnimkáchĎalšie prípady výluky PZP

Okrem už spomínaných výnimiek, si môžu poisťovne stanoviť aj ďalšie prípady, kedy odmietnu uhradiť vzniknutú škodu. Každá poisťovňa si určuje vlastné pravidlá. Sú však vo všeobecnosti podobné a týkajú sa najmä vážneho porušenia základných povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke.

Na preplatenie škôd môžete zabudnúť, ak ste viedli vozidlo:

 • pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných či psychotropných látok,
 • ak bolo vozidlo použité na trestnú činnosť,
 • alebo vozidlo viedla osoba, ktorá nie je držiteľom platného vodičského oprávnenia.

Taktiež vám škoda nebude preplatená, ak ste vozidlo úmyselne poškodili vy samy, či osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti.

Dobrá rada na záver. Ako to platí pred každým záväzným rozhodnutím, v každom prípade vám odporúčame poriadne si prečítať poistnú zmluvu a všeobecné obchodné podmienky, aby ste si boli vedomí okolností, za ktorých nemáte nárok na poistné plnenie. V drvivej väčšine poistných zmlúv by ste nemali naraziť na žiadne skryté podmienky, ale ako sa vraví: “Dôveruj, no preveruj.”. Platí to aj pri PZP.

Životné poistenie pre deti čo najvýhodnejšie

Máte deti? Spravte si pripoistenie!Definovať pojem „dieťa“ snáď nikomu nemusíme. Môže však byť vnímané dvoma smermi. Prvým smerom je akýkoľvek človek do 15 rokov a druhým smerom ho môžeme chápať ako nášho potomka. V tomto kontexte sa budeme venovať práve tomuto druhému smeru chápania, a teda pokrvnému dieťaťu.  Ak váš potomok patrí k energickejším tvorom, takým ktorí chcú stále niečo skúmať, prípadne nemusí robiť nič, lebo nehoda si ho nájde, potom je tu pre vás životné poistenie pre deti, ktoré ľahko nájdete aj na internete. V rámci nášho článku si povieme, aký je princíp tohto produktu, aké vám ponúka možnosti, kto ho ponúka, ale aj kto ho ponúka čo najvýhodnejšie.

Prečo nad ním uvažovať?

Každý rodič si prešiel alebo si len prejde takými udalosťami, ktoré pre jeho dieťa a tým pádom aj pre neho samotného, nie sú príjemné. Je to silnejšie než rodičovská pozornosť. Deti si jednoducho vedia spôsobiť také situácie, nad ktorými sa ľudské a triezve zmýšľanie pozastavuje. Nevieme pochopiť, ako sa mohlo stať to či hento. Vyplýva to totiž už zo samotnej povahy dieťaťa. Väčšina pochopí, že niečo nemajú robiť až vtedy, keď to vyskúšajú. A práve táto fáza resp. takéto zmýšľanie je pôvodcom drvivej väčšiny nehôd našich ratolestí. Ak sa však už stanú, je neskoro. Liečenie si mnohokrát vyžaduje vyššiu finančnú investíciu.  No práve životné poistenie pre deti vám dokáže zabezpečiť minimálne finančnú pomoc.

Ako to funguje?

Naznačili sme vám, že životné poistenie pre deti vám vie finančne pomôcť. Táto pomoc prebehne vtedy, ak sa vašej ratolesti prihodila nejaká poistná udalosť. Je jedno či si vyžaduje nižšie či vyššie náklady. Mali by ste kontaktovať poisťovaciu spoločnosti a tá ich buď všetky zaplatí za vás, alebo je možné, že bude potrebné, aby ste to zaplatili vy a potom vám to poisťovňa všetko preplatí. Samozrejme všetko závisí od toho, ako ste si zostavili poistnú zmluvu. Uplatniť poistnú udalosť si môžete vtedy, ak od podpísania zmluvy riadne platíte taký poplatok, ako ste si s poisťovňou dohodli. Väčšinou to prebieha v mesačných intervaloch ku konkrétnemu dátumu.

Dve možnosti

Životné poistenie pre deti vám ponúka dve alternatívy. Prvou je vytvoriť vášmu potomkovi samostatnú zmluvu alebo ho zahrnúť do tej vašej. Obidve sú zaujímavé, my osobne sa však prikláňame k druhej možnosti, a teda zahrnúť ich do vašej zmluvy. Najdôležitejšie je, aby bol poistený živiteľ rodiny, pretože ak sa niečo stane jemu, rodina je poistená. Mnohokrát si musí pre liečenie dieťaťa vypýtať z práce voľno, čo znamená zníženie príjmu. Čo ak sa vám stane nehoda naraz? A práve ak si vašu ratolesť zahrniete do vašej zmluvy, môžete z toho niečo mať aj vy. Keby ste sa však rozhodli pre samostatnú zmluvu, jednak, že by vás to vyšlo drahšie a jednak, že by vám to pomohlo „len“ s nákladmi za liečbu.

Doprajte si pocit pohody a bezpečiaTo najlepšie zistíte jednoducho

Ak hľadáte to najlepšie životné poistenie pre deti, vieme vám pomôcť. Síce neviem, čo si pod týmto pojmom presne predstavujete. Produkt s najširším krytím poistných udalostí? Najlacnejší produkt? Najvýhodnejší produkt v pomere kvalita – cena? Hoci je vysvetlenie tohto pojmu subjektívne, najlepšie životné poistenie pre deti, ale aj všeobecne nájdete na hore uvedenej stránke, ktorá vám urobí porovnanie viacerých ponúk. Odteraz sa nemusíte spoliehať len na jednu spoločnosť, ktorá ma pobočku vo vašom meste resp. vo vašej blízkosti, ale cez internet so stránkou vyššie si viete rýchlo a jednoducho zistiť jednotlivé ponuky poisťovacích spoločností. Všetky budú vyhotovené na základe vašich kritérií. Stačí vypísať len niekoľko údajov na stránke a do pár minút sa vám zobrazia výsledky, prípadne vám budú odoslané na mail, alebo sa na vás niekto nakontaktuje. V každom prípade, ak chcete cenu a ponuky životného poistenia pre deti zistiť čo najjednoduchšie a najrýchlejšie, kliknite si na hore uvedenú stránku.

Poraďte sa…

Ak sa stále neviete rozhodnúť, či je lepšie dať vášho potomka poistiť zvlášť alebo ho zahrnúť do zmluvy, prípadne ktorú ponuku z porovnania si vybrať, využite bezplatnú pomoc nezávislého poradcu, ktorý je vám dostupný opäť na hore zmienenej stránke. Jeho dlhoročné skúsenosti a práca v tejto oblasti spôsobuje, že je v oblasti životného poistenia, nielen pre deti, ako doma. Bez problémov vám odpovie na každú otázku a objektívne vám porozpráva o rôznych spoločnostiach, ich výhodách, nevýhodách a praktikách. Keďže je nezávislý, to znamená, že nepracuje pre žiadnu konkrétnu spoločnosť, jeho slovám môžete maximálne veriť.

To, kde zohnať najlepšie životné poistenie pre deti sme si povedali, ak však potrebujete viac informácii, môžete si prečítať aj tento článok.

Hypotéky ako na dlani

S pomocou hypotéky si zabezpečíte vlastné bývanieAko vám už nadpis naznačuje, v tomto článku sa povenujeme finančným produktom, medzi ktoré patria aj hypotéky. Ak by ste o nich nemali ani najmenšie tušenie, laicky povedané, ide o pôžičky peňazí, ktoré vám môžu poskytnúť rôzne bankové alebo nebankové inštitúcie. Účelom tohto produktu, ako každej inej pôžičky, je pomôcť žiadateľovi pri získaní financií na realizáciu jeho vízií, plánov…  Získať ich však vôbec nemusí byť jednoduché a my si aj nižšie povieme prečo. V tomto článku vám o nej o prezradíme všetky detaily, ktoré vás na tento produkt buď odradia alebo nahovoria.

Suma, splatnosť

Hypotéky majú tú výhodu, že ponúkajú široké rozpätie financií. Požiadať môžete už od 10 000 až do 200 000 eur, čo je skutočne suma, s ktorou sa dá dosť pracovať. Doba splatnosti v rozpätí nezaostáva a zvoliť si môžete od 4-ročnej splatnosti až po 30 rokov. Všetko však treba robiť uváženie. Pri splatnosti sa môžeme zmieniť aj o úroku, ktorý je v súčasnosti na veľmi výbornej hodnote a môžete nájsť mnoho ponúk, ktoré podliezajú 1%. Samozrejme nie je to jediný údaj, ktorý treba brať pri výbere vhodnej hypotéky do úvahy. Je tu napríklad aj poplatok za poskytnutie financií a o ďalších si povieme nižšie.

Porovnanie online

Ak v súčasnosti pátrate po možnostiach, aké vám ponúkajú jednotlivé spoločnosti, pátranie môžete ukončiť a zároveň môžete ľutovať, že ste ho vôbec spustili a tým sa pripravili o veľa času. Porovnanie hypoték online je totiž najrýchlejšou, najvýhodnejšou a najlepšou voľbou zisťovania ponúk trhu. Prečo? Pretože dokáže ušetriť nielen čas aj vaše peniaze. Jediné, čo musíte urobiť je kliknúť sa na hore označený výraz, ktorý vám presmeruje na stránku, ktorá vám poskytne porovnanie hypoték online úplne zadarmo a priamo v nej si môžete aj nejakú ponuku zvoliť.

Aby ste takéto porovnanie získali, je potrebné zadať niekoľko údajov, akými sú požadovaná výška sumy, doba splatnosti, doba fixácie a hodnota založenej nehnuteľnosti. Doba fixácie je obdobie, počas ktorého máte stabilný úrok. Môžete si ho zvoliť, ale nemusíte. Rozhodnutie je len na vás. Po zadaní všetkých týchto údajov vám bude do niekoľkých sekúnd vygenerovaných niekoľko ponúk, ktoré budú skutočne rôznorodé a vy zistíte alebo sa len utvrdíte v tom, že vôbec nie je jedno u koho si finančný produkt vypýtate, pretože výsledné preplatené sumy sa môžu líšiť až v desiatkoch tisícoch eur. Asi nikomu nie je jedno, koľko musí investovať, pretože z pravidla hľadáme všetci tú najlepšiu a najlacnejšiu možnosť.

Najvýhodnejšia a najlepšia

Porovnanie online vám zobrazí, ktorá hypotéka je pre vás tá najvýhodnejšia a najlepšia. Oba tieto pojmy sú relatívne, preto je porovnanie to, čo potrebujete. Z množstva zobrazených ponúk si môžete vybrať práve takú, ktorá najviac vyhovuje vašim kritériám či už z hľadiska úroku, vstupných poplatkov, renomé spoločnosti či celkovej preplatenej sume.

Stačí spĺňať základné podmienkyPodmienky na jej získanie

Aby ste mohli o hypotéky požiadať, mali by ste spĺňať rôzne kritériá. Teda hoci ich aj nespĺňate, odoslanie žiadosti vám bude umožnené avšak je dosť možné, že v štádiu prehodnocovania bude zamietnutá. Poďme sa však povenovať konkrétnejším kritériám.

 • vek: jednou zo základných podmienok na získanie akéhokoľvek finančného produktu je práve vek žiadateľa, ktorý musí byť plnoletý (od 18 rokov vyššie) a spôsobilý na právne úkony. Málokto vie, že v rámci tohto produktu môžete požiadať o špeciálnu ponuku, ak máte od 18 do 35 rokov. Tou ponukou je hypotéka pre mladých, ktorá je skutočnou pomocou pre začiatočníkov v živote. Výhodou je, že pri splnení kritérií máte nárok na štátny príspevok, to znamená, že v splácaní vám pomáha banka, ale aj samotný štát.
 • účel: hypotéky sú limitované v tom, že ich účel je presne stanovený. Peniaze z nich môžete použiť výhradne na financovanie prestavby, stavby alebo kúpy nehnuteľnosti. Teda týkajú sa len stavby ako takej (materiálu, nie vnútorného vybavenia, akým sú napríklad nábytky atď.) Aby ste si nemysleli, že toto pravidlo obalamutíte, všetko je potrebné dokladovať. Možno ste počuli, že niekto poskytuje hypotéky na čokoľvek. V skutočnosti však nejde o hypotéky, ale o spotrebné úvery, čo sa však nijako podstatne nelíši, ba dokonca naopak, a podmienky na jeho získane sú prijateľnejšie.
 • -70% LTV: počuli ste niekedy o LTV? Ide o skratku anglického výrazu, ktorá naznačuje, o koľko peňazí môžete požiadať vzhľadom k tomu, koľko potrebujete. Ponúkané maximum v prípade tohto finančného produktu je 70% z potrebnej sumy (resp. sumy založenej nehnuteľnosti). Ak by ste však potrebovali pomôcť s financovaním všetkých nákladov, odporúčame vám spotrebný úver, ktorý nájdete aj na hore odkazovanej stránke.
 • -založenie nehnuteľnosti: štandardným býva, že pri žiadaní vyšších súm potrebuje mať daná spoločnosť istotu, že sa jej peniaze vrátia. Práve preto je nutné niečím ručiť. To niečo je nehnuteľnosť. Ale nemusíte sa báť, nikto sa jej ani nedotkne, pokiaľ budete riadne splácať.
 • -bez dokladovania príjmu?: niekedy bolo možné si požiadať o peniaze bez dokladovania príjmu. Dnes je to však už len mýtus, pretože  zo zákona je stanovené, že pri žiadaní finančných produktov od oficiálnych spoločností, to znamená na tento účel určených, je nutné dokladovať príjem.

Hypotéky sú často využívané produkty, no treba vedieť aj to, kde hľadať a že najlepšie a najvýhodnejšie finančné produkty sú vám dostupné aj na internete a viac o nich sa môžete dočítať aj na tejto nezávislej stránke TA3.

Krátky sprievodca pôžičkami

Spravte si prehľad vo svete financiíV súčasnosti existuje množstvo typov pôžičiek. Zistiť, ktorá je pre vás tá pravá môže byť teda  zložité. Práve preto sme pre vás pripravili tento článok, v ktorom sa dozviete niečo viac nielen o rôznych typoch pôžičiek, o rôznych možnostiach požiadania o pôžičku, vysvetlíme vám aj pojmy ako RPMN či úroková sadzba.

V prvom rade by bolo dobré definovať samotný pojem pôžička. Pôžička je akákoľvek činnosť, ktorej predmetom je zapožičanie veci a to za predpokladu, že daná vec bude do vopred stanoveného termínu vrátená. Vo finančnom kontexte by sme sa mali správne baviť o „úvere“. To znamená poskytnutie peňažných  prostriedkov do určitej sumy zo strany jednej osoby v prospech inej, samozrejme s podmienkou, že druhá strana zapožičané peniaze do určitej doby vráti aj s dohodnutými úrokmi. Ten, kto vám úver poskytne, sa nazýva „veriteľ“ a ten, komu je úver poskytnutý, sa nazýva „dlžník“.

Poskytovateľmi pôžičiek sú bankové aj nebankové spoločnosti. Výhodou nebankových sprostredkovateľov je, že u nich môžete požiadať o pôžičky, aj keď nechcete dokladovať príjem, ste nezamestnaný, na materskej alebo máte záznam v registri dlžníkov. Aby ste nemuseli hľadať jednotlivých poskytovateľov po jednom, môžete využiť pôžičky, ktoré spolupracujú s oboma typmi spoločností, a teda poskytujú bankové aj nebankové pôžičky. Samozrejme všetky spoločnosti majú licenciu od Národnej banky Slovenska.

Úroková sadzba a RPMN

Úroková sadzba býva pri každom druhu pôžičky iná. Je dôležité si ju všímať, pretože určuje výhodnosť samotnej pôžičky. Je to vlastne číslo vyjadrené v percentách a určuje, koľko percent preplatíte z požičanej sumy. RPMM (ročná percentuálna miera nákladov) je opäť číslo v percentách. Naň je potrebné nahliadať hlavne pri pôžičkách, ktoré budú splácané viac ako 1 rok, keďže už z jeho názvu vyplýva, že ide o ročnú mieru nákladov. Väčšinou je vyššie než číslo úrokovej miery, a to z toho dôvodu, že zahŕňa nielen úrokovú mieru, ale aj iné poplatky spojené s pôžičkou.

Úverová kalkulačka

Chcete jednoducho zistiť, či sa vám vybraná pôžička oplatí? Väčšina sprostredkovateľov pôžičiek má na svojich internetových stránkach tzv. úverovú kalkulačku. Obsahuje údaje ako výška úrokovej sadzby, výška RPMN, výška požičanej sumy, doba splatnosti, mesačné splátky a celková preplatená suma.

Základné druhy pôžičiek

Aký druh pôžičky sa Vám hodí?Na trhu dnes existuje množstvo druhov pôžičiek. Jednotlivé pôžičky sa delia podľa toho, o aké sumy žiadate, od koho pôžičku chcete, taktiež podľa špecifických potrieb žiadateľa, ako aj podľa toho, akú dobu splatnosti potrebujete. Najbežnejšie je delenie podľa doby splatnosti, a to na dlhodobé a krátkodobé pôžičky.

Dlhodobé pôžičky

Ako už názov napovedá, dlhodobé pôžičky sú pôžičky, ktoré ponúkajú veľmi dlhú dobu splatnosti. Ponúkajú ich ako bankové tak aj nebankové spoločnosti. Doba splatnosti je ovplyvnená predovšetkým výškou požičanej sumy, najviac však do 30 rokov. Maximálna suma, ktorú vám ponúknu nebankové spoločnosti je 100 000 eur. S bankovými spoločnosťami si môžete požičať aj oveľa vyššie sumy, pri takých vysokých sumách však musíte spĺňať náročné podmienky. Prijateľnejšie podmienky mávajú zväčša nebankové pôžičky. Napriek tomu pri týchto vyšších pôžičkách musíte rátať s dokladovaním príjmu, so založením nehnuteľnosti, či s nazeraním do registra dlžníkov. Tieto vyššie pôžičky teda nie sú určené pre nezamestnaných, ani pre ľudí s nízkym príjmom.

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky dostali svoj názov podľa toho, že sú splatné niekoľko dní, maximálne niekoľko mesiacov. V rámci krátkodobých pôžičiek je dostupná pôžička ihneď a rýchla pôžička.

 • pôžička ihneď

Najväčšou výhodou tejto pôžičky je, že potrebné peniaze môžete mať na vašom účte už do 10 minút od schválenia žiadosti. Prilepšiť si môžete až do výšky 500 eur so splatnosťou 3 mesiace. Úroková sadzba pôžičky ihneď je však vyššia, pohybuje sa okolo 23%. Táto pôžička je veľmi obľúbená hlavne kvôli kritériám, ktoré na žiadateľov kladie. Tie v podstate nie sú skoro žiadne. Stačí, ak ste plnoletý, ináč sú dostupné ako nezamestnaným, tak aj dôchodcom, študentom, ženám na materskej či všetkým tým, ktorí nechcú dokladovať príjem alebo majú záznam v registri dlžníkov. Pôžičky ihneď sa zaraďujú výhradne medzi nebankové pôžičky.

 • rýchla pôžička

Rýchlu pôžičku môžete mať na účte už do týždňa. Svojou dobou splatnosti sa pohybujú na rozhraní dlhodobých a krátkodobých pôžičiek, jej splatnosť sa pohybuje od 15 dní do 84 mesiacov. Podstatná je pritom hlavne suma, ktorú si chce žiadateľ požičať. Tá sa môže pohybovať od 20 eur až do 6 000 eur. Rýchla pôžička je väčšinou poskytovaná nebankovými spoločnosťami a je možné sa k nej dopracovať bez dokladovania príjmu, bez registra, a je vhodná aj pre nezamestnaných. Samozrejme, je už na konkrétnej nebankovej spoločnosti, ako si nastaví kritériá.

Pôžičky podľa špecifických potrieb žiadateľa

Predstavme si ešte konkrétnejšie delenie pôžičiek. Podľa vašich osobných požiadaviek si môžete vybrať jednu z týchto špeciálnych nebankových pôžičiek:

Pôžičky bez registra

Pokiaľ ste sa nesplácaním úveru, resp. neskorým uhradením splátky dostali na zoznam dlžníkov, tak pôžička bez registra je určená práve pre vás. Banková spoločnosť v každom prípade nahliada do registra a takéto žiadosti automaticky odmieta. Nebankové pôžičky bez registra sú jediné produkty, ktoré nenahliadajú do registra tak, ako sľubujú.

Pôžičky bez dokladovania príjmu

Pôžička bez dokladovania príjmu je poskytovaná nebankovými spoločnosťami. Vhodná je pre tých, ktorí majú veľmi nízky príjem a vedia, že s dokladovaním príjmu by im pôžičku nikto neposkytol a taktiež pre tých, ktorí jednoducho svoje príjmy dokladovať nechcú.

Pôžičky pre nezamestnaných

Pôžička pre nezamestnaných je taktiež produktom nebankových spoločností. Poskytuje pôžičky hlavne nezamestnaným, dôchodcom, ženám na materskej, živnostníkom a všetkým tým, ktorým obvykle nikto nepožičia.

Nemusíte založiť nehnuteľnosťPôžičky bez založenia nehnuteľnosti

Pôžičky bez založenia nehnuteľnosti poskytujú len nižšie sumy. Pokiaľ by od vás niektorí poskytovateľ žiadal ručenie nehnuteľnosťou aj pri nižšej sume, ide o neseriózneho a nelicencovaného poskytovateľa, ktorému je potrebné sa vyhnúť.

Pôžičky bez dokladovania účelu

Pôžičky bez dokladovania účelu sú bežne poskytované pôžičky u bankových aj nebankových sprostredkovateľov. Požičané peniaze môžete jednoducho minúť na čokoľvek chcete a nikomu to nemusíte dokladovať.

Pôžičky pred výplatou

Pôžička pred výplatou je pomerne vyhľadávaným typom pôžičky. Určená je pre tých žiadateľov, ktorí síce majú trvalý príjem, no neočakávane sa im vyskytli výdavky, ktoré potrebujú súrne zaplatiť. Väčšinou je splatná v deň príchodu výplaty.

Ako o pôžičku požiadať?

Spôsobov je hneď niekoľko. Vybrať si môžete medzi žiadosťou cez internet, cez telefón či cez sms, alebo využiť tradičný spôsob a o pôžičku zažiadať osobne na pobočke.

 •  pôžičky online

Pôžičky online sú dnes veľmi populárne a to hlavne preto, že vám postačuje jediná vec, a to pripojenie na internet. Online formulár na poskytnutie pôžičky nájdete na stránke takmer každej nebankovej spoločnosti alebo na stránkach ich sprostredkovateľov, kde si môžete jednotlivé nebankovky aj porovnať. Pôžičky online patria k najrýchlejšie vybaveným pôžičkám, peniaze na účte môžete mať už do 10 minút od požiadania.

 •  sms pôžička

Táto pôžička je v súčasnosti prístupnejšia ako pôžička online, aj keď nie je až taká rýchla ako pôžička online. Pri sms pôžičke vám stačí mobilný telefón, ktorý dnes vlastní už každý. Najprv si od sprostredkovateľa budete musieť zistiť číslo, na ktoré treba sms zaslať a taktiež aj správnu formu sms žiadosti. Sms pôžička vám môže poskytnúť do 500 eur s dobou splatnosti 1 mesiac. Konečnú sumu splatenej pôžičky si zrátajte vopred, pretože poskytovatelia sms pôžičiek si účtujú zväčša oveľa vyššie poplatky za sprostredkovanie pôžičky než iní.

 •  telefonická pôžička

Pôžička cez telefón patrí k tým rýchlejšie vybaveným pôžičkám. Jej nespornou výhodou je, že všetko máte vybavené hneď a telefonický kontakt môžete využiť na rôzne otázky ohľadom danej pôžičky. Jedinou nevýhodou je, že musíte zaplatiť za hovor.

 •  pôžička na pobočke

Ak radšej využívate tradičné metódy, tak o pôžičku môžete žiadať aj osobne. Osobnú žiadosť však nebudete môcť využiť pri všetkých nebankovkách, pretože tie často nemajú kamenné pobočky. Výhodou tejto žiadosti je priamy kontakt, kedy vám budú zodpovedané všetky otázky ohľadom danej pôžičky.

S nebankovou pôžičkou môžete mať peniaze už do 24 hodín

Celá žiadosť trvá do 24 hodínDostali ste sa do situácie, keď si potrebujete požičať, no odrádza vás vypisovanie množstva prebytočných papierov a dlhokánske rady v banke? A aj tak nemáte stále istotu, že vám banka pôžičku schváli? Potom sa obráťte na nebankové spoločnosti, ktoré si získavajú čoraz viac klientov. A to všetko vďaka tomu, že nebankové pôžičky sú dostupné, aj keď ste nezamestnaný, ste dôchodca alebo matka na materskej dovolenke, čiže váš príjem by pre bankové inštitúcie nebol dostačujúci. Pri ich schvaľovaní teda neplatia až také prísne kritériá, ako tomu je pri úveroch z banky. Ich nespornou výhodou je aj jednoduchosť a samozrejme rýchlosť. O pôžičku môžete požiadať z pohodlia vášho domova udaním len základných kontaktných údajov o vašej osobe, čiže vás nečakajú žiadne zdĺhavé papierovačky. A ak potrebujete peniaze naozaj súrne, s nebankovou pôžičkou môžete mať peniaze na svojom účte už do 24 hodín.

Môžem nebankovým spoločnostiam dôverovať?

Už dávno neplatí, že v otázke peňazí sa môžete obrátiť iba na overené bankové spoločnosti. Aj keď v súčasnosti ešte stále panuje názor, že nebankovkám sa nedá veriť, pretože vás chcú len ošklbať o peniaze a podobne, nie je to celkom pravda. Na slovenskom finančnom trhu pôsobí dnes viacero overených nebankových spoločností, s ktorými majú ich klienti dobré dlhoročné skúsenosti. Základom je vopred si overiť každého sprostredkovateľa nielen rýchlych nebankových pôžičiek, či mu bola udelené licencia. Urobiť tak môžete v registri Národnej banky Slovenska, keďže nebanková spoločnosť bez licencie nemá právo poskytovať nebankové pôžičky fyzickým osobám, inak by sa dopúšťali trestného činu nedovoleného podnikania. Všetky nebankové spoločnosti sú pravidelné kontrolované a aj malý náznak podozrivej aktivity býva ihneď preskúmaný a v prípade usvedčenia aj vysoko pokutovaný.

Veľmi efektívnym spôsobom overenia si nebankovej spoločnosti je aj vyhľadanie si skúseností iných klientov s danou spoločnosťou. Stačí si len na internete prezrieť rôzne diskusné fóra a skupiny, kde sa hovorí o nebankových pôžičkách.

Prečo siahnuť práve po nebankových pôžičkách?

Nebankové pôžičky sú výhodné pre viaceré skupiny ľudí, napr. pre tých, ktorí sa potrebujú dostať k peniazom čo najskôr, tých, ktorí nemajú dostatočne vysoký príjem a banka by im žiadosť neschválila, či pre tých, ktorí sa ocitli v registri dlžníkov. Je teda len na vás, ktorá z ponúkaných možností nebankových spoločností vám bude najviac vyhovovať.

 • Nebankové pôžičky bez registra

Pokiaľ hovoríme o registri dlžníkov, myslíme tým zoznam fyzických a právnických osôb, ktoré sa voči svojmu veriteľovi dopustili dlhu, teda majú voči nemu nevysporiadané záväzky. Dostať sa na zoznam neplatičov môže byť veľmi jednoduché, stačí ak z nejakého dôvodu zabudnete uhradiť pravidelnú splátku. Oveľa ťažšie je svoje meno z tohto registra vymazať. A záznam v tomto registri môže dlžníkovi výrazne skomplikovať možnosť nadobudntia ďalšej pôžičky. Ak sa jedná o úver z banky, tak získať ho so záznamom v registri je takmer nemožné. Obrátiť sa však môžete na nebankovky, ktoré vám bez registra poskytnú 350 eur so splatnosťou 31 dní.

 • Zápis v registri trápi mnohýchNebankové pôžičky bez dokladovania príjmu

Pokiaľ ste nezamestnaný, pracujete na dohodu, poberáte dôchodok či rodičovský príspevok, nemáte možnosť preukázať pravidelný príjem či jeho dostatočnú výšku na to, aby vám bola schválená banková pôžička. Nebankové spoločnosti však vychádzajú v ústrety aj takýmto ľuďom a umožňujú im získať pôžičku bez dokladovania príjmu. Výška pôžičky je opäť iba do 350 € a dlžník má na splatenie jeden mesiac. Keďže však nemáte pravidelný príjem, dobre si premyslite, či budete môcť pôžičku aj splatiť.

 • Nebankové pôžičky ihneď

Nebankové pôžičky ihneď sú najrýchlejším druhom nebankových pôžičiek na trhu. Označujú sa aj ako nebankové pôžičky do 24 hodín, ktoré nájdete na webe. Nespornou výhodou tejto pôžičky je rýchlosť poskytnutia peňazí. Tie môžete mať na svojom účte už do niekoľkých minút, resp. hodín. Nebanková pôžička ihneď je bez dokladovania príjmu a bez overovania v registri. Ako to už býva, všetko pre má aj svoje proti. Požičať si môžete len sumu do 350 € s dobou splatnosti maximálne mesiac. Ďalším negatívom je vyšší úrok, bežne sa stretnete s úrokom 20 – 30 %.

 • Rýchle nebankové pôžičky

Rýchle nebankové pôžičky dostali svoj názov podľa rýchlosti, ktorou vám dokážu sprostredkovať vaše peniaze. Tie môžete mať na účte v termíne do 72 hodín, v najhoršom prípade do týždňa. Cez tento typ pôžičky môžete získať peniaze až do výšky 6000 € s dobou splácania od 5 dní až do 84 mesiacov. Pri menších sumách nebude potrebné, aby ste dokladovali príjem a nebanková spoločnosť si vás ani nebude preverovať v registri dlžníkov. Pri maximálnej výške pôžičky sa však bez preukazovania príjmu a registra nezaobídete. Úroková sadzba býva vyššia ako pri tradičnej nebankovej pôžičke.

 • Klasická nebanková pôžička

Klasická nebanková pôžička sa v mnohom podobá úveru, ktorý by vám ponúkla banka. Výška úveru sa môže vyšplhať až na 100 000 €. Doba splatnosti sa pohybuje od niekoľkých mesiacov k maximálnej dĺžke 30 rokov. Ďalším faktorom porovnateľným s bankovými úvermi je výška úrokovej sadzby, ktorá začína už od 10 %. Pri klasických nebankových pôžičkách však musíte počítať s náročnejšími kritériami, bude potrebné dokladovať príjem, všetci sprostredkovatelia budú nazerať do registra, v niektorých prípadoch môže byť potrebné založenie nehnuteľnosti.

Zapnite notebook a vybavíte to ihnedAko sa k nebankovým pôžičkám dostanem?

Požiadať o nebankové pôžičky môžete štyrmi spôsobmi: cez internet, cez telefón, sms alebo osobne.

Najpopulárnejšou možnosťou je vyplnenie online žiadosti o pôžičku cez internet v pohodlí domova. Jednoducho si vyhľadáte stránku poskytovateľa nebankovej pôžičky, o ktorú máte záujem a do pripraveného formulára uvediete vaše kontaktné údaje, výšku pôžičky a pod. a už len čakáte na výsledok posúdenia žiadosti.

Ďalším spôsobom je žiadosť o pôžičku cez telefón. Vyhľadáte si číslo nebankovej spoločnosti a následne jednoducho pracovníkovi nebankovej spoločnosti nadiktujete potrebné údaje, zároveň sa môžete informovať o podrobnostiach pôžičky, pokiaľ vám niečo nie je jasné. Mnohé nebankové spoločnosti poskytujú bezplatné volania na ich čísla a zároveň počas telefonátu vám dokážu predbežne posúdiť schválenie pôžičky.

Nebanková sms pôžička patrí k tým pomalším spôsobom získania peňazí. Vopred je potrebné zistiť si číslo sms a správny tvar, v ktorom má byť odoslaná. Niektorí sprostredkovatelia požadujú online registráciu na ich stránke, ktorá by skrátila a ešte viac urýchlila sms žiadosť, keďže by nebolo potrebné vypisovať odznova všetky údaje.

Pokiaľ má vami vybraná nebanková spoločnosť kamennú pobočku, žiadosť o pôžičku môžete vybaviť aj osobne. Takýchto sprostredkovateľov je však v súčasnosti pomerne málo.

Pôžičky pred výplatou sú rýchlou finančnou injekciou

NBS udelila licencie len niektorým nebankovým spoločnostiamKomu by sa to už nestalo, je pár dní pred výplatou a vy máte neočakávané výdavky. Vypovedala vám práčka, prišla vám faktúra na vysoký telefónny účet, pokazilo sa vám auto a potrebujete ho dať neplánovane do servisu alebo ste ochoreli a potrebujete súrne peniaze na lieky. Ak sa chcete vyhnúť prosíkaniu u známych či u rodiny, tak práve pre vás je určená krátkodobá pôžička označovaná ako pôžička pred výplatou.

Ponuka rýchlych pôžičiek pred výplatou je typická hlavne pre nebankové spoločnosti, no v súčasnosti ju samozrejme poskytujú už aj bankové inštitúcie. Rozdiel medzi nimi spočíva predovšetkým v rýchlosti poskytnutia pôžičky a taktiež v podmienkach jej udelenia. Prednosťou nebankoviek je rýchlosť poskytnutia peňazí. Pri nebankových poskytovateľoch rýchlych pôžičiek siahnite po subjektoch s licenciou. Nebankové spoločnosti si jasne uvedomujú, že žiadateľ nemá čas čakať niekoľko dní, kým sa mu peniaze objavia na účte. Vo všeobecnosti je potrebné rátať s niekoľkými hodinami, avšak len málokedy sa stane, že poskytnutie pôžičky pred výplatou trvá dlhšie ako 24 hodín. Pokiaľ má žiadateľ účet v rovnakej banke ako poskytovateľ pôžičky, celý proces sa môže skrátiť aj na niekoľko desiatok minút. Pri bankových spoločnostiach budete musieť počítať aj s prísnejšími kritériami, ako je napr. dokladovanie príjmu a bez nahliadnutia do registra dlžníkov to tiež nepôjde.

Typy pôžičky pred výplatou

Podľa toho ako urgentne peniaze potrebujete, môžete požiadať o dva základné typy pôžičky pred výplatou: pôžička pred výplatou ihneďrýchla pôžička do výplaty. Aj keď na prvý pohľad vyzerajú obe pôžičky rovnako, rozdiely medzi nimi predsa len existujú.

 • Pôžička pred výplatou ihneď

Pôžička pred výplatou ihneď je určená pre tých, ktorí potrebujú mať peniaze na účte mimoriadne rýchlo. Nebankové spoločnosti ich vedia zabezpečiť skutočne do niekoľkých minút. Jednoducho len vypíšete niekoľko údajov, odošlete žiadosť a pracovníci nebankovej inštitúcie ju automaticky čo najrýchlejšie posúdia. Už do desiatich minút vám môžu zaslať peniaze na účet, keďže nepotrebujú overovať váš príjem ani nahliadnuť do registra.

S pôžičkou pred výplatou ihneď si môžete požičať od 25 eur až do výšky 500 eur. Čo sa týka doby splatnosti takejto pôžičky, väčšinou sa spláca v deň príjmu výplaty, no môžete si vybrať aj z možného časového splatného limitu. Doba splatnosti sa tak dá nastaviť na minimálne 5 a maximálne 30 dní. V určitých prípadoch sa viete s poskytovateľom pôžičky dohodnúť aj na dobe troch mesiacov.

 • Rýchla pôžička do výplaty

Spokojnosť pred výplatouRýchla pôžička do výplaty sa od pôžičky pred výplatou ihneď odlišuje vo výške požičanej sumy, v rýchlosti jej doručenia a v dobe splatnosti. Rozdiel spočíva aj v tom, že tieto pôžičky poskytujú aj bankové spoločnosti, pričom so žiadosťou o pôžičku pred výplatou ihneď sa môžete obrátiť len na nebankové inštitúcie.

Rýchla pôžička do výplaty vám umožní sprostredkovať oveľa vyššie sumy, a to až do 6000 eur. Pri bankových spoločnostiach bude záležať na výške vášho príjmu. Schvaľovací a odosielací proces sa pri tomto type pôžičke nedá tak ľahko zovšeobecniť, môže to trvať aj niekoľko dní. Vo väčšine prípadov ide jeden týždeň. Dlhšie trvá aj vyhodnotenie žiadosti. Každý žiadateľ musí počítať s tým, že pri rýchlej pôžičke do výplaty sa už vyžaduje aj dokladovanie príjmu, prípadne bude nutné nazrieť do registra (hlavne v bankových inštitúciách).

Rýchla pôžička do výplaty poskytuje rôzne doby splatnosti, ktoré sa líšia podľa toho, akú spoločnosť o pôžičku požiadate. Banková spoločnosť vám pri rýchlej pôžičke do výplaty poskytne dobu splácania niekoľko rokov. V nebankovej inštitúcii sa stretnete s niekoľkými mesiacmi, väčšinou je však splatnosť do jedného roka. Existujú však aj také nebankové spoločnosti, ktoré poskytujú splatnosť aj 84 mesiacov.

Čo sa týka úrokovej sadzby, treba počítať s tým, že čím nižšiu sumu sa rozhodnete splácať v čo najdlhšom čase, tak úmerne sa bude zvyšovať aj úrok zo sumy. Jednoducho povedané, čím viac eur chcete na splátkach ušetriť, tým skôr sa snažte požičanú sumu splatiť. Existujú však aj také spoločnosti, ktoré majú stabilný úrok pre akúkoľvek požičanú sumu s akoukoľvek splatnou dobou.

Výhody pôžičiek pred výplatou

 • rýchlosť poskytnutia

Ako sme už spomínali, peniaze môžete mať na svojom bankovom účte už do 10 minút od požiadania. Schválenie pôžičky prebieha veľmi rýchlo na základne minimálnych kritérií a tak peniaze môže získať takmer každý.

 • bez potvrdenia o príjme

S minimálnymi kritériami posudzovania je spojená aj druhá výhoda pôžičiek pred výplatou. Pri žiadosti nemusíte predkladať žiadne potvrdenia od zamestnávateľa o príjme, ani žiadne bankové výpisy a podobne. I keď niektorí poskytovatelia berú do úvahy aj príjem žiadateľa, existujú však aj takí, ktorí nevyžadujú žiadne dokladovanie príjmu. Preto pri pôžičke pred výplatou nie je rozhodujúca výška príjmu a nemusíte sa báť, že vám pôžička nebude schválená kvôli nedostatočnej výške príjmu. Pôžičku tak môže získať aj človek pracujúci na dohodu, živnostník alebo matka na materskej dovolenke.

 • bez registra

Tretia výhoda poteší tých, ktorí majú alebo mali v minulosti dlhy a obávajú sa, že im kvôli záznamu v registri dlžníkov žiadny poskytovateľ nedá peniaze. Pri posudzovaní nebanková spoločnosť nenazerá do úverového registra, aby si preverila vašu platobnú disciplínu. Čiže pokiaľ chcete pôžičku pred výplatou použiť na vyrovnanie dlhu voči Sociálnej alebo zdravotnej poisťovni, nič vám v tom nebráni.

 • bez účelu a bez ručenia

Ďalšou výhodou je bezúčelovosť tejto pôžičky. Nikto sa vás nebude pýtať, ako chcete dané finančné prostriedky použiť. Je úplne jedno, či potrebujete peniaze na lieky pre deti alebo si len chcete kúpiť nový mobil. Okrem toho nemusíte nikoho žiadať o to, aby vám šiel za ručiteľa. Pri týchto rýchlych pôžičkách nemusíte ručiť ani svojim majetkom.

Spôsoby požiadania

Na záver vám ponúkame niekoľko spôsobov, ako môžete požiadať o pôžičky pred výplatou. Je možné využiť pôžičky pred výplatou online, taktiež o ne môžete požiadať aj telefonicky, formou sms alebo osobne.

 1. pôžičky pred výplatou online

V súčasnosti je asi najrozšírenejším a zároveň aj najjednoduchším spôsobom, ako požiadať o pôžičku pred výplatou. Šetrí ako váš čas, tak aj peniaze a zároveň zachováva vašu anonymitu. Z pohodlia domova vyplníte online formulár, do ktorého napíšete všetky potrebné údaje a jediným klikom žiadosť odošlete. Nebanková spoločnosť vás bude obratom kontaktovať ohľadom výsledku posúdenia žiadosti. Kliknutím na nasledujúcu adresu si môžete uľahčiť žiadosť o pôžičku pred výplatou online.

 1. pôžičky pred výplatou cez telefón

Tento spôsob patrí k tým tradičnejším. Je to však rovnako rýchly spôsob, ako žiadosť online. Vašou úlohou v tomto prípade bude vyhľadanie kontaktu na konkrétneho sprostredkovateľa a na jeho bezplatnej infolinke (väčšina serióznych nebankoviek poskytuje bezplatnú infolinku) uvediete všetky nevyhnutné údaje. K nim patrí výška pôžičky, vaše kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý majú byť peniaze poslané.

 1. sms pôžička pred výplatou

Pre tých, ktorí chcú viac diskrétnosti alebo len neradi riešia veci cez telefón, prichádza žiadosť cez sms správu. Tento spôsob je však zdĺhavejší a patrí k pomalším metódam žiadania pôžičky pred výplatou. Maximálna suma, ktorú vám poskytovateľ pôžičky prostredníctvom sms žiadosti poskytne je 500 eur. Nevýhodou tohto spôsobu je aj to, že niektorí sprostredkovatelia si takto účtujú vysoké poplatky za sprostredkovanie pôžičky.

Pôžičky pre každého žiadateľa

V súčasnosti sa ku pôžičke dostane každýFinančné pôžičky sú produkty bankových a nebankových poskytovateľov, ktorí poskytujú široký sortiment pôžičiek vhodných pre mnohých žiadateľov. O konkrétnych druhov pôžičiek si povieme nižšie. Začnime však základnými pojmami, ktoré všeobecne s pôžičkami súvisia. Ide o pojmy veriteľ (osoba alebo spoločnosť, ktorá poskytne úver žiadateľovi), dlžník (žiadateľ o pôžičku sa stáva dlžníkov vo chvíli, keď mu je pôžička vyplatená), úroková sadzba a s ňou súvisiaca RPMN (ročná percentuálna miera nákladov).

Úroková sadzba je súčasťou každej a jednej finančnej pôžičky. Je to číslo uvedené v percentách, tak ako RPMN, a oboznamuje vás o tom, koľko navyše zaplatíte za danú pôžičku. RPMN je relevantné len pri pôžičkách s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok. Zahŕňa úrok a všetky iné poplatky s pôžičkou spojené. Niekedy môže presiahnuť až niekoľkonásobok úrokovej sadzby.

Pôžička a jej delenia

Pôžičky rozdeľujeme z viacerých hľadísk. Podľa doby splatnosti, podľa spôsobu požiadania, prípadne podľa špeciálnych kritérií.

 1. Pôžičky rozdeľujeme na základe doby splatnosti

Základné delenie pôžičiek je na základe doby splatnosti. Podľa tohto kritéria rozdeľujeme pôžičky na krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé pôžičky majú kratšiu dobu splatnosti, to znamená, že ich splatnosť sa pohybuje okolo 5 – 31 dní, no môže trvať aj niekoľko mesiacov. Na rozdiel od nich, dlhodobé pôžičky majú dobu splatnosti aj niekoľko rokov.

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky môžeme, okrem iného, rozdeliť aj na pôžičky ihneď a na rýchle pôžičky. V čom sa líšia?

Pôžičky ihneď sú pôžičky, ktoré môžu byť na vašom účte už do 10 minút od schválenia vašej žiadosti. Poskytnú vám pôžičku až do 500 eur. Najznámejší poskytovatelia sú Ferratum, Pôžičkomat a XS pôžička. Doba splatnosti pôžičky ihneď sa od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi líši. Napríklad Ferraum a Pôžičkomat majú splatnosť niekoľko dní, pričom XS pôžička vám umožní splácať až 3 mesiace. Treba sa zmieniť aj o tom, že pôžičky ihneď sú nebankové pôžičky, no jedine nebankové pôžičky ihneď vám ponúkajú akciu v podobe odpustenia úroku, ak o ňu žiadate po prvýkrát. Ináč sa výška úrokovej sadzby pohybuje okolo 25%. Pôžičky ihneď môžete získať aj ako pôžičky pre nezamestnaných, pôžičky pred výplatou, pôžičky bez registra, pôžičky bez dokladovania príjmu, pôžičky bez dokladovania účelu…

Rýchle pôžičky patria medzi bankové, aj nebankové pôžičky. Pričom nebankové pôžičky budú mať nenáročnejšie podmienky na ich získanie. Vybavenie rýchlych pôžičiek by nemalo presiahnuť 7 dní. Rýchle pôžičky vám sprostredkujú až do 6 000 eur, pričom splácať ich môžete až 84 mesiacov, čím sa zaraďujú čiastočne k dlhodobým pôžičkám. Úroková sadzba rýchlych pôžičiek väčšinou presahuje 23%.

Dlhodobé pôžičky majú prísnejšie kritériaDlhodobé pôžičky

Dlhodobé pôžičky sú dostupné ako bankové, ale aj ako nebankové pôžičky. Dokážu vám poskytnúť vysoké sumy, ktoré môžu presiahnuť aj 100 000 eur. Doba splatnosti sa pohybuje okolo niekoľkých rokov, maximálne je to však 30 rokov. Úrokové sadzby dlhodobých pôžičiek bývajú nižšie než pri ostatných typoch pôžičiek, ale v konečnom dôsledku zaplatíte navyše oveľa viac, než pri ostatných typoch.

Ak žiadate vyššie sumy, ale bojíte sa, že vám bankové spoločnosti nepožičajú, pretože máte nízky príjem, môžete požiadať o tzv. americkú pôžičku, ktorá od vás nebude požadovať dokladovanie príjmu a dokonca požičiava peniaze aj tým žiadateľom, ktorí majú zápis v registri dlžníkov. Pri tejto pôžičke, ako pri každých vyšších pôžičkách treba zakladať nehnuteľnosť a platiť posudky o založenej nehnuteľnosti…Doba vybavenia takejto pôžičky môže presiahnuť 12 dní.

Ak máte viacero pôžičiek, zvážte aj refinancovanie úverov. Refinancovanie úverov je typ pôžičky, ktorá vyplatí všetky vaše existujúce úvery s tým, že vám poskytne lepší úrok, lepšie splátky a celkovú lepšiu dobu splácania. Refinancovanie úverov využíva v súčasnosti mnoho Slovákov.

 1. Pôžičky rozdeľujeme na základe toho, ako o nich požiadame

O pôžičky môžete požiadať viacerými spôsobmi, a práve tieto spôsoby sú predmetom ďalšieho delenia pôžičiek.

Pôžičky online

Pôžičky online patria k najrýchlejším pôžičkám, ktoré zachovávajú vaše súkromie tým, že vás nenútia chodiť na osobné stretnutia, ani nikomu volať, ani platiť poplatky za sprostredkovanie. Dokonca niektoré z nich nevyžadujú žiadne dokladovania. Ak žiadate o pôžičky online s vyššími sumami, je možné, že jednotliví sprostredkovatelia budú požadovať osobné stretnutie, prípadne zaslanie niektorých dokumentov. Napríklad dokladovania príjmu, číslo bankového účtu, prefotený občiansky preukaz…

Pôžičky online sú dostupné aj na stránke online. Online pôžičky sú najvýhodnejšie pôžičky vôbec. Pôžičky online spolupracujú s bankovými a licencovanými nebankovými spoločnosťami. Každú a jednu licenciu si môžete overiť na stránke Národnej banky Slovenska, ktorá tieto licencie udeľuje na základe splnenia jednotlivých kritérií.

Pošlite SMSku a peniaze máte na účteSms pôžičky

Sms pôžičky môžu byť výhodné a vhodné pre tých žiadateľov, ktorí nemajú prístup na internet. Avšak sms pôžičky sa nevyznačujú rýchlosťou v prípade, že 4 dni je pre vás dlhá doba. Niektorí sprostredkovatelia sms pôžičky žiadajú predošlú online registráciu, iní naopak požadujú vysoké poplatky (až do 100 eur) za sprostredkovanie sms pôžičky, čo môže vašu finančnú situáciu len zhoršiť.

Telefonické pôžičky

Telefonické pôžičky sú často využívané hlavne tými, ktorí majú radi všetko priamo. Pri telefonickom rozhovore môžete pracovníka spoločnosti požiadať o konkrétnu pôžičku, opýtať sa ho na jednotlivé detaily a v niektorých prípadoch vám môže pracovník okamžite povedať, či je šanca, že vaša pôžička bude schválená.

Osobná žiadosť o pôžičku

Osobná žiadosť o pôžičku patrí k najstarším typom žiadosti. Všetko vybavíte, prípadne nevybavíte, osobne v pobočke spoločnosti. Pobočky majú všetky bankové spoločnosti. Ak hľadáte nebankové pôžičky, nespoliehajte sa na ich pobočky, pretože len veľmi málo nebankových spoločností má reálne kamennú pobočku, preto využívajú na žiadosti iné metódy, ako telefonickú žiadosť, pôžičky online alebo sms pôžičky.

 1. Pôžičky podľa špeciálnych kritérií

Ak máte na vašom „účte“ nejaké resty z minulosti, prípadne súčasné problémy, pri výbere vhodnej pôžičky vám môžu pomôcť aj tieto pôžičky, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre žiadateľov, ktorí sa nachádzajú v kurióznej situácii. Ide o tieto typy pôžičiek:

Pôžičky bez registra sú výborným produktom pre tých, ktorí majú v bankových prípadne v nebankových spoločnostiach nejaké resty, resp. mali problémy, ktoré zapríčinili zápis v registri dlžníkov. Pôžičky bez registra poskytujú nebankové spoločnosti.

Pôžičky bez dokladovania príjmu sú vhodné pre každého, kto má nízky príjem alebo pre každého, kto jednoducho príjem nechce dokladovať. Pôžičky bez dokladovania príjmu sú dostupné v nebankových spoločnostiach.

Pôžičky bez ručenia nehnuteľnosťou sú väčšinou pôžičky s nižšími sumami. Ak nájdete poskytovateľa, ktorý od vás požaduje ručiť nehnuteľnosťou aj napriek nízkej sume, radšej sa mu vyhnite, pretože pravdepodobne nepôjde o spoľahlivého a licencovaného poskytovateľa. Pôžičky bez ručenia nehnuteľnosťou sú dostupné aj v bankových, aj v nebankových spoločnostiach.

Pôžičky bez dokladovania účelu sú pôžičky na čokoľvek. To znamená, že jednotlivé spoločnosti vám poskytnú určitú čiastku bez toho, aby ste dokladovali, na čo ste požičané peniaze minuli. Pôžičky bez dokladovania účelu sú dostupné v bankách aj v nebankových spoločnostiach.

Bez zamestnania a bez príjmu? Aj Vy si môžete požičať!Pôžičky pre nezamestnaných sú pôžičky bez dokladovania príjmu, ktoré sú dostupné nielen nezamestnaným, ale aj dôchodcom, živnostníkom, ženám na materskej, študentom…a všetkým iným kategóriám. Pôžičky pre nezamestnaných sú nebankové pôžičky.

Pôžičky pred výplatou sú bežne využívaným typom pôžičiek. Využívajú ho zamestnaní, ktorých pred výplatou prekvapil nejaký výdavok, na ktorý už nemajú v rozpočte dosť peňazí. Pôžičky pred výplatou sú dostupné aj v bankových, aj v nebankových spoločnostiach.

Ako zistiť výhodnosť pôžičky? Úverovou kalkulačkou!

Ak by ste chceli zistiť, či sa vám daná pôžička oplatí, je vám k dispozícii úverová kalkulačka, ktorá vám poskytne všetky informácie, ktoré vám pomôžu sa rozhodnúť, či je pre vás daná pôžička výhodná alebo nie. Úverová kalkulačka totižto obsahuje údaje ako úroková sadzba, RPMN, výška mesačných splátok, požičaná suma, celková vrátená suma a celková doba splatnosti. Na základe posúvania kurzoru si môžete nastaviť takú pôžičku, akú chcete.

Viac o pôžičkách sa dočítate tu.