Zákonná poistka na auto

Ak ste nezaplatili za poistenie, máte problém

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na všetky automobily, motocykle, prípojné vozíky a iné špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách. Určuje to zákon č. 381/2001 Z. z. o PZP. Riskovať a jazdiť bez tohto poistenia sa vám nemusí vôbec vyplatiť, pokuty sú pomerne vysoké. Pri nehode by sa to na vašej peňaženke odrazilo ešte viac. Existujú tri jednoduché príklady, čo môže nastať, ak nebudete mať uzatvorené poistenie zodpovednosti.

Možno bez uzatvoreného poistenia auta jazdíte už dlhšie. Myslíte si, že ak sa doteraz nič nestalo, ste v bezpečí a vy ste ušetrili peniaze za „zbytočnú“ poistku. No to je omyl, pretože všetkých dlžníkov registrujú okresné úrady, odbor dopravy a taktiež Slovenská kancelária poisťovateľov. Okrem aktualizácie zoznamu dlžníkov PZP majú na starosti aj vymáhanie dlžného poistenia. K tomu sa priráta ale aj úrok za omeškanie. Samotná pokuta za neuzatvorenie PZP sa pohybuje až do výšky 3320 €. Viac sa dozviete cez tento odkaz na článok.

Preto neotáľajte a uzatvorte si najlacnejšiu zákonnú poistku a využite výpočet a porovnanie ceny. Na výber máte všetky poisťovne na slovenskom trhu.

Väčší problém nastane, ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, pričom nemusí ísť ani o nič závažné. Ak sa s druhým vodičom nedohodnete na tom, kto je vinníkom nehody, budete musieť privolať na preskúmanie policajnú hliadku. Polícii však budete musieť predložiť všetky doklady vrátane bielej karty, čiže potvrdenie o tom, že vaša zákonná poistka na auto z webu Uzavripzp.sk je platná. Nájdete tam napríklad zákonná poistka na Škoda Octaviu. Ak by ste teda nemali uzatvorenú zákonnú poistku, celá suma za škodu by ostala na vašich pleciach. Pričom limity poistného plnenia sa pohybujú v závratných výškach. Samozrejme však budete obvinený ešte aj z porušenia zákona, využívania motorového vozidla bez uzavretia zákonného poistenia. Pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 3320 €.

Meškáte so zaplatením PZP?

Posledná situácia, do ktorej sa môžete dostať je, že sa stanete účastníkom poistnej udalosti, a aj keď ste poistku uzavreli, ešte ste ju nestihli zaplatiť, resp. meškáte s platením. Zákon v takom prípade rozlišuje dva rozdielne prípady. Ak meškáte s platením menej ako 30 dní, tak ako vinník máte právo, aby poisťovňa za vás uhradila škodu poškodenému, pričom následne si poisťovňa túto škodu bude vymáhať od vás, keďže vaše poistenie nenadobudlo účinnosť. Ak meškáte s platením viac ako 30 dní, tak poisťovňa má právo odmietnuť poskytnutie poistného plnenia poškodenému, čiže všetky náklady budete automaticky ako vinník znášať od začiatku len vy.

Aká je výška poistného krytia PZP?

Už viete, čo vás čaká, ak by ste nemali uzatvorené najlacnejšie PZP online. No mali by ste si byť vedomí aj toho, akú náhradu škody za vás poisťovňa v prípade nehody preplatí. Všetky tieto údaje by ste mali mať uvedené v poistnej zmluve. Čiže by nemal byť problém, aby ste si ich jednoducho v prípade nejasností vyhľadali. Limity poistného plnenia však určuje zákon a teda platia pre všetky poisťovne rovnako.

Pri náhrade za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených dosahuje limit poistného krytia 5 miliónov eur. Za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením a to bez ohľadu na počet poškodených je to suma milión eur. Poisťovne vám samozrejme môžu ponúknuť aj vyšší limit krytia, to sa ale samozrejme zohľadní vo výslednej cene poistenia auta. Vo väčšine prípadov však poisťovne riešia škodové udalosti s oveľa nižším krytím. Miliónové škody sa objavujú len zriedka.

V určitých prípadoch za vás poisťovňa škodu neuhradí

Za určitých okolností vám poisťovňa môže odmietnuť preplatiť škodu na vozidle. Tieto výluky sú však presne stanovené.

 • Zo zákonnej poistky sa v žiadnom prípade neprepláca poškodenie vozidla vinníka, PZP je primárne určené na odškodnenie iného vodiča. To sa týka či už materiálnej škody, tak aj ujmy na zdraví. V prípade spoluviny je prípad komplikovanejší. Mieru spoluzavinenia určuje polícia a poisťovňa o rozsahu poistného plnenia rozhodne na základe ich rozhodnutia.
 • Výluka z poistného plnenia sa týka aj osôb žijúcich v spoločnej domácnosti vinníka. Z PZP sa teda neuhradí škoda, ktorú poistený vodič spôsobil osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Povinné zmluvné poistenie vozidla v takom prípade nekryje majetkové škody, právnika ani ušlý zisk.
 • Problém je aj s preplatením škody, ktorá vznikla na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom.
 • Krytie nákladov sa nevzťahuje ani na škody spôsobené pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou.
 • Podľa zákona sa neuhradí ani škoda, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal poškodenému uhradiť nad rámec určený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody.
 • S preplatením škody nerátajte ani, ak škodu spôsobil pretekár alebo súťažiaci účastník pri motoristických pretekoch alebo pri prípravných či tréningových jazdách, ak sa auto poškodilo pri pretekoch akéhokoľvek druhu a pri prípravných či tréningových jazdách.
 • Určite k zriedkavým prípadom patrí poškodenie, ktoré vzniklo prevádzkou vozidla pri teroristickom čine, vojnovej udalosti, nepokojoch, štrajkoch, zemetrasení či úniku jadrovej energie. Ani v tomto prípade vám poisťovňa škodu nepreplatí.
 • Poistné krytie sa nevzťahuje ani na to, ak sa jedná o škodu, ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou.

Prečítajte si o výnimkáchĎalšie prípady výluky PZP

Okrem už spomínaných výnimiek, si môžu poisťovne stanoviť aj ďalšie prípady, kedy odmietnu uhradiť vzniknutú škodu. Každá poisťovňa si určuje vlastné pravidlá. Sú však vo všeobecnosti podobné a týkajú sa najmä vážneho porušenia základných povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke.

Na preplatenie škôd môžete zabudnúť, ak ste viedli vozidlo:

 • pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných či psychotropných látok,
 • ak bolo vozidlo použité na trestnú činnosť,
 • alebo vozidlo viedla osoba, ktorá nie je držiteľom platného vodičského oprávnenia.

Taktiež vám škoda nebude preplatená, ak ste vozidlo úmyselne poškodili vy samy, či osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti.

Dobrá rada na záver. Ako to platí pred každým záväzným rozhodnutím, v každom prípade vám odporúčame poriadne si prečítať poistnú zmluvu a všeobecné obchodné podmienky, aby ste si boli vedomí okolností, za ktorých nemáte nárok na poistné plnenie. V drvivej väčšine poistných zmlúv by ste nemali naraziť na žiadne skryté podmienky, ale ako sa vraví: “Dôveruj, no preveruj.”. Platí to aj pri PZP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *